Chiudi - Close
Cortigiana. Pittura su seta. 1812-1821. Raccolta di Yoshiara Moshichi.

Chiudi - Close
torna alla pagina principale: Hokusai